Vores værktøjer er meget enkle
og let anvendelige

-men vi hjælper dig meget gerne hvis du har behov

FAQ

Måling

Hvordan starter jeg en måling?

Efter at have valgt en løsning her, får du tilsendt dit login, og du er klar til at lave den første måling. For at starte en måling logges først ind med de tilsendte oplysninger. Herefter klikker du på ”Start måling” og følger instruktionerne – kort tid efter er jeres første måling i gang.

Hvordan tilføjer jeg deltagere til målingen?

Deltagere kan tilføjes både manuelt eller ved upload af et excelark. Efter login startes en ny måling ved at klikke på ”Start måling”. Herefter kan nye deltagere tilføjes manuelt ved at klikke på knappen ”Tilføj”. Man kan også tilføje flere deltagere på én gang ved upload af et excelark. En skabelon kan hentes på samme side ved at klikke på ”Hent template”.

Kan jeg tilføje flere deltagere samtidig?

Ja, det er let at tilføje alle jeres deltagere til målingen på én gang ved upload af et excelark. Efter login startes en ny måling ved at klikke på ”Start måling”. Her kan en excelskabelon hentes ved at klikke på ”Hent template”. Når I har jeres excelark klar, uploades det på samme side ved at klikke på knappen ”Importér”.

Hvordan udfyldes målingen?

Målingen udfyldes som udgangspunkt online i et spørgeskema via mobil, tablet eller computer. Det tager omkring 15 minutter. Vi tilbyder også at indsamle data gennem professionelle telefoninterview, der sikrer et sammenligneligt besvaringsgrundlag. Kontakt os for at høre nærmere.

Kan deltagere gemme deres besvarelse og fortsætte besvarelsen på et andet tidspunkt?

Ja, deltagernes svar gennem automatisk undervejs, så det er muligt at fortsætte besvarelsen på et andet tidspunkt – helt ind til jeres fastsatte deadline.

Kan jeg redigere i spørgeskemaet?

Nej, spørgeskemaet er fast. På baggrund af flere års test og erfaringer har vi sammensat det antal og den udformning af spørgsmål, vi mener er bedst til at afdække både det nuværende og potentielle niveau for tilliden, effektiviteten og kvaliteten i en organisation – set med organisationens egne øjne.

Kan en deltager udfylde samme måling flere gange?

Nej, hver deltager får tilsendt et unikt link, der husker deres svar. Det betyder, at deltagerne vil kunne fortsætte deres besvarelse på et senere tidspunkt, men at de efter at have afsluttet besvarelsen, hverken vil kunne redigere i deres besvarelse eller besvare den igen.

Kan jeg sammenlægge to målinger?

Som udgangspunkt udarbejdes en rapport på baggrund af hver måling. Vi kan dog også udarbejde en rapport på baggrund af besvarelserne til begge målinger. Kontakt os for at høre mere.

Skal jeg selv sende mails ud til deltagerne?

Nej. Når målingen oprettes, fastsætter I samtidig en tidsplan for projektet. Her bestemmes det, hvornår deltagerne får tilsendt deres invitation til målingen, samt hvornår deltagere, der endnu ikke har svaret, bliver tilsendt en påmindelse. Dette sker fuldstændig automatisk, så I ikke behøver at foretage jer noget undervejs.

En deltager har ikke modtaget en invitation til at deltage i målingen?

Det sker af og til at invitationen havner i modtagerens spamfilter, som derfor først bør tjekkes. Derefter bør det tjekkes, om deltagerens mail er skrevet korrekt. Er årsagen endnu ikke fundet, bedes du kontakte os, så vi kan undersøge det nærmere.

Kan jeg se, hvem der har svaret på målingen, og hvem der ikke har?

Af hensyn til anonymitet er det ikke muligt at se, hvem der har svaret på målingen, og hvem der ikke har. Der vil dog undervejs blive tilsendt en mail til superbrugeren, der angiver, hvor stor en andel af deltagerne, som har svaret på det givne tidspunkt.

Kan jeg se, hvad der er svaret på hvert enkelt spørgsmål?

Potentialemålingen analyserer svarene af alle spørgsmålene og vurderer på den baggrund både det nuværende niveau og potentialet for de tre overordnede områder tillid, kvalitet og effektivitet samt for yderligere 10 underområder. Potentialemålingen udvælger dog også enkelte spørgsmål af særlig vigtighed. Det kan være spørgsmål, der er vurderet meget højt eller lavt, eller hvor der er stor uenig i bedømmelserne.

Kan jeg som superbruger selv deltage i målingen?

Ja, du skal blot oprette dig som deltager på samme måde som de andre deltagere.

Hvordan præsenteres målingens resultater?

For STANDARD, EXTENDED og PRO vil I ved målingens afslutning modtage en fyldestgørende rapport i PDF med grafiske illustrationer samt detaljerede beskrivelser og analyser af rapportens resultater med anbefalinger af specifikke værktøjer. Derudover vil I modtage en afkortet PDF, der udelukkende indeholder de grafiske illustrationer af resultatet. Denne vil ofte indeholde omkring 25-30 figurer. Købes BASIC vil kun den grafiske rapport udarbejdes.

Kan alle typer og organisationer bruge Lacuro?

Lacuro henvender sig til alle typer af organisationer, da fokus på både effektivitet, kvalitet og tillid relevant for alle brancher. Hvis I er i tvivl om Potentialemålingen har det helt rette fokus for jer, er det muligt at prøve denne via vores gratis testmåling.

Rapport

Kan jeg præsenterer målingens resultater i for eksempel PowerPoint?

For STANDARD, EXTENDED og PRO vil I ved målingens afslutning modtage en fyldestgørende rapport i PDF med detaljerede beskrivelser og analyser samt grafiske illustrationer. Derudover vil I modtage en afkortet PDF, der udelukkende indeholder de grafiske illustrationer af resultatet. Denne vil ofte indeholde omkring 25-30 figurer. Købes BASIC vil kun den grafiske rapport udarbejdes. I kan frit gøre brug af tekst og figurer fra disse rapporter i jeres egne præsentationer.

Hvordan håndterer jeg en stor standardafvigelse på nogle af spørgsmålene?

En stor standardafvigelse i svarene antyder, at der er en meget forskellig opfattelse af det nuværende niveau blandt respondenterne. De forskellige opfattelser kan skyldes flere ting. En mulig årsag er, at respondenterne tilhører forskellige grupper, der arbejder med hver deres område og har forskellige mængder af ansvar. En anden mulig årsag er, at enkelte respondenter føler meget kraftigt for et bestemt område, og derfor forsøger at pege målingen i en bestemt retning ved at angive meget ekstreme besvarelser. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvad der er årsagen til en stor standardafvigelse. Dette kan undersøges ved for eksempel at få uddybet spørgsmålene via fokusgruppeinterviews, som både kan etableres afdelingsvis eller for hele organisationen.

Det kan være tilfældet, at der for områder med stor standardafvigelse ikke nødvendigvis er et stort potentiale at indfri, men grundet divergensen i svarene kan forventningsafstemning og ensretning ofte flytte organisationen alligevel.

Hvordan giver jeg deltagerne tilbagemelding på målingen?

Når Potentialemålingen er gennemført, er der også sat en proces i gang i organisationen. De involverede er blevet bedt om at tage stilling til en lang række spørgsmål og skal derfor have en tilbagemelding herpå. Potentialemålingen præsenteres i rapportform, men rapporten bør ikke stå alene. Derfor tilrådes det, at rapportindholdet formidles via en konkret tilbagemelding. Når resultatet foreligger, er det vigtigt at læse hele rapporten igennem og danne sig et overblik over resultatet, inden tilbagemeldingen gives. Du kan læse mere, om hvordan der gives tilbagemelding, og hvad man i den forbindelse skal være opmærksom på, i selve rapporten.

Kan resultaterne benchmarkes?

Har I foretaget flere målinger, er det let at benchmarke jeres resultater med tidligere målinger. Potentialemålingen giver jer en præcis måde at måle effekterne af konkrete indsatser. Først og fremmest vil det ofte være ændringen i de tre overordnede områder Tillid, Kvalitet og Effektivitet, der undersøges. Men har man mellem målinger foretaget konkrete indsatser, er det også muligt at gå direkte ned og sammenligne ændringerne i netop de områder, der er blevet berørt af ændringerne.

Hvordan sammenligner jeg forskellige grupper?

Ved køb af enten EXTENDED eller PRO er det muligt at sammenligne op til tre grupper. Disse tre grupper vælges, når målingen oprettes, og sammenligningen indgår som en integreret del af rapporten. Grupperne kan inddeles efter jeres ønske, f.eks. efter afdeling, alder, stilling eller anciennitet.

Hvordan fås input fra medarbejderne til, hvad der så skal til for at nå potentialet?

Et forslag til at få indsamlet dette input er, at samle medarbejderne evt. når resultatet præsenteres (gerne i mindre grupper hvis medarbejderstaben er stor). Gennemgå de områder som Potentialemålingen har vist mindste nuværende score, og størst potentiale. Spørg dernæst medarbejderne om hvilke indsatser de oplever er nødvendige for at nå det uudnyttede potentiale.

Værktøjer

Hvordan bruger jeg værktøjerne?

Som STANDARD, EXTENDED eller PRO kan I tilgå en stor mængde værktøjer fordelt på 10 underområder inden for tillid, kvalitet og effektivitet. Disse tilgås ved at logge ind på Lacuro og vælge ”Værktøjer”. På baggrund af jeres seneste måling vil I få anbefalet specifikke værktøjer, der målrettet kan bruges til at nå det uudnyttede potentiale. Alle værktøjerne er bygget op på samme strukturerede måde, hvilket sikrer en let anvendelighed. For hvert værktøj præsenteres formål, indhold, udbytte samt modeller og metode. Det er altid muligt at få online hjælp eller at supplere med konsulenthjælp.

Hvem kan bruge værktøjerne?

STANDARD, EXTENDED og PRO giver adgang til hele værktøjskassen. Denne kan tilgås af superbrugeren samt udvalgte andre brugere. For at give en person tilladelse til at tilgå værktøjskassen, skal du logge ind og klikke på ”Start måling”. Herefter afkrydses længst til venstre de personer, som skal gives adgang, og endeligt klikkes på knappen ”Sæt login”. Det anbefales dog, at denne adgang kun gives til de personer, som skal bruge værktøjerne. Alle værktøjer er let anvendelige og forklaret i et lettilgængeligt sprog.

Betaling

Hvornår faktureres jeg?

Fakturering sker først efter, du har modtaget dit login samt har oprettet og bekræftet tidsplanen for jeres måling. Du kan derfor sikkert begynde at oprette og redigere deltagerlisten til målingen. Fakturering sker først efter endelige bekræftelse fra jeres side.

Hvordan betaler jeg?

Betaling sker via bankoverførsel.

Hvor lang er jeres betalingsfrist?

Der er 8 dages betalingsfrist.

Sikkerhed og anonymitet

Deler Lacuro kunders mailadresser med nogen?

Nej, mailadresser på både administratorer og deltagere i målinger holdes privat og deles ikke. Deltageres mailadresser bruges udelukkende til kommunikation omkring jeres måling og kontaktes ikke af Lacuro eller anden part i andre forbindelser.

Hvem kan se mine svar?

Hver deltagers svar er anonyme og præsenteres kun i aggregeret form. Jeres aggregerede svar er kun tilgængelige for jeres administrative brugere. Vi forbeholder os dog retten til at bruge data i anonymiseret form.

Hvordan kan der sendes mails ud til deltagere, som mangler at svare, og stadig være anonymitet?

Hver deltager får tilsendt et unikt link, der bruges til automatisk at tracke besvarelsen og eventuelt til gruppeinddeling ved sammenligning. Det vil dog aldrig være muligt at spore en besvarelse tilbage til den enkelte deltager. Af samme årsag tillades grupper på under fem deltagere ikke.

Kan jeg se, hvem der har svaret på målingen, og hvem der ikke har?

Af hensyn til anonymitet er det ikke muligt at se, hvem der har svaret på målingen, og hvem der ikke har. Der vil dog undervejs blive tilsendt en mail til superbrugeren, der angiver, hvor stor en andel af deltagerne, som har svaret på det givne tidspunkt.

Jeg har glemt min adgangskode, hvad gør jeg? Hvordan gendanner jeg min adgangskode?

Du kan ved login vælge Forgot Password og få tilsendt dit password til den mailadresse, du brugte ved oprettelsen. Har du også glemt dit brugernavn bedes du kontakte os.

Kan jeg ændre mit brugernavn eller password?

Nej, det desværre ikke muligt at ændre brugernavn eller password.

Baggrund

Hvad er Potentialemålingen?

Med Potentialemålingen får I indblik i, hvor jeres organisationen er på nuværende tidspunkt inden for hovedområderne Tillid, Kvalitet og Effektivitet, samt hvilket potentiale der er at hente. Dette skaber et klart billede af, hvor der er behov for indsatser, og hvor I allerede har godt fat. Potentialemålingens feedback er baseret på adskillige teoretiske aspekter såvel som mange års dokumenteret konsulenterfaring.

Overordnet set er målet ved Potentialemålingen at sikre en produktivitetsforøgelse. For at dette kan ske, fokuserer målingen på de tre ovenstående områder – på tre niveauer. Det første niveau er det individuelle niveau, hvor den enkeltes behov afdækkes og analyseres. Dernæst gruppeniveauet, hvor målingen analyserer gruppedynamikker, relationer, betingelser mm. Det sidste niveau er det organisatoriske niveau, hvor målingen anskuer indvirkningen fra organisatoriske strukturer, regler, organisering og lignende. Tilsammen sikrer dette det totale overbliksbillede af organisationen, således at der dannes målrettede anbefalinger til indfrielse af netop jeres potentiale.

Det endelige resultat består af en rapport, der indeholder grafiske illustrationer samt detaljerede beskrivelser og analyser af rapportens resultater med anbefalinger af specifikke værktøjer. Disse værktøjer kan tilgås gennem Lacuro.dk og bruges til målrettet at nå det uudnyttede potentiale. Alle værktøjerne er bygget op på samme strukturerede måde, hvilket sikrer en let anvendelighed. For hvert værktøj præsenteres formål, indhold, udbytte samt modeller og metode. Det er altid muligt at få online hjælp eller at supplere med konsulenthjælp.

Hvorfor det store fokus på tillid, kvalitet og kvalitet?

Erfaring har vist, at netop disse tre områder er helt centrale for at opnå en effektiv organisation, hvor kvaliteten er i top og medarbejderne er motiverede. Herved opnås de bedste resultater for både kunder, medarbejdere og i sidste ende på bundlinjen. Vores erfaring er, at der er en tæt sammenhæng mellem de tre områder. Hvis et område er lavt, vil de andre områder påvirkes negativt. Er tilliden for eksempel lav, vil der være en stor fare for, at medarbejderne slækker på både kvalitet og effektivitet, fordi der opstår en ligegyldighed. Tilsvarende gælder samme effekt også i positiv retning. Eksempelvis vil medarbejdere, som trives og føler sig godt behandlet, også være mere tilbøjelige til at gøre en ekstra indsats i arbejdet.

Har du brug for Hjælp, har du feedback eller ønsker du bare at snakke med os om potentialemålingen, kan du kontakte os her. Giv evt. os dit nr. eller mail, så vil vi kontakte dig ved første lejlighed.

* Indikere et påkrævet felt

Kontakt

+45 25 72 03 50

CVR: 38555308

Øst:

Agern Allé 24,

2970 Hørsholm

Vest:

Ydingvej 44

8752 Østbirk

Danmark

Vil du læse vores nyeste blogs?

Få løbende inspiration og værktøjer til produktionsforøgelse.

lacuro_logo-1